Adatkezelési tájékoztató

Home / Adatkezelési tájékoztató

Schubert Andrásné Dombai Dóra egyéni vállalkozó (székhely: 1214 Budapest, Rakéta u. 35. fsz. 1., adószám: 68068576-1-43, nyilvántartási szám: 51174648 – továbbiakban: Adatkezelő) mint a Meredély Kunyhószállás tulajdonosa és üzemeltetője a www.meredely.hu oldal, valamint a hozzá kapcsolódó közösségi média-oldalak (Facebook, Instagram, Pinterest) tulajdonosa és üzemeltetője jelen helyen közzé teszi adatkezelési tájékoztatóját a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE értelmében.

NTAK-regisztrációs szám: EG19007621

Szálláshely típusa: egyéb szálláshely

 

Adatkezelő elérhetőségei:

név: Schubert Andrásné Dombai Dóra

székhely: 1214 Budapest, Rakéta u. 35. fsz. 1.

levelezési cím: 1121 Budapest, Rácz Aladár út 6.

telefon: 06209597241

email: foglalas@meredely.hu

 

 1. Az adatkezelés alapelvei
 • Jogszerűség és átláthatóság: A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint felhasználóink számára átláthatóan gyűjtjük. A személyes adatokat előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük.
 • Adattakarékosság: A gyűjtött és kezelt adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, és kizárólag a szükségesre korlátozódnak.
 • Pontosság: Minden észszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak legyenek, a pontatlan személyes adatokat töröljük vagy helyesbítjük.
 • Célhoz kötöttség: A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy a felhasználó csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • Tárolhatóság: Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
 • Integritás: az adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Elszámoltathatóság: z adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

 

2. Használt fogalmak:

 • személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. Szoba foglalásával kapcsolatos űrlap

4. A bekért adatok és azok célja:

 • felhasználó neve: a kapcsolat felvételéhez és a bejelentkezéshez szükséges
 • email cím: a kapcsolattartáshoz szükséges
 • telefonszám: a kapcsolattartáshoz szükséges
 • számlázási név és cím: a hivatalos és szabályszerű számla kiállításához szükséges
 • foglalási időpontja: technikai művelet, valamint a szolgáltatás biztosításához szükséges
 • foglaláskori IP cím: technikai művelet

érintettek köre: a honlap foglalási űrlapját kitöltő és elküldő felhasználók köre

az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás igénybevételét követő naptári év január 30-ig

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

érintettnek joga van a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok megváltoztatásához és töröltetéséhez az adatkezelő által.

A személyes adatok törlését és/vagy módosítását az alábbi módon kérheti az érintett:

emailben a foglalas@meredely.hu email címen írásban, melyre a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül választ kap.

Tájékoztatás az adatkezeléshez való hozzájárulásról: a felhasználók a foglalási űrlap elküldésével szabad akaratukból és tevőlegesen hozzájárulnak (az adatvédelmi tájékoztató megismerését és elfogadását jelző jelölőnégyzet bejelölésével) a megadott személyes adataik tárolásáról adatkezelő részére. Ez a hozzájárulás, valamint a szükséges személyes adatok megadása kötelező a szállás foglalásához, azaz a szolgáltatás igénybevételéhez.

Felhasználónak joga van az adataihoz való hozzáféréshez, adatai helyesbítéséhez, módosításához, törléséhez, elfeledtetéséhez, korlátozásához, tiltakozáshoz, adatainak hordozhatóságához,

Tárhely-szolgáltató:

Magyar Hosting Kft.

H-1132 Budapest
Victor Hugo u. 18-22.
+36 1 700 2323
info@tarhely.com

 

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján.

Süti típusa: munkamenet (session) sütik

Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése

Adatkezelés időtartama: Adott munkamenet lezárásáig

Kezelt adatkor: connect.sid

 

A sütik használatával az adatkezelő NEM kezel személyes adatokat!

A felhasználók törölhetik a sütiket böngészőjükből a Beállítások menüpontban.

Sütikhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja: a felhasználótól nem szükséges tevőleges hozzájárulás, minthogy a sütik használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy az információs társadalommal összefüggő (kényelmi) szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

 

Google Analytics

A www.meredely.hu honlap a Google Analytics-t, a Google Inc. elemző szolgáltatását használja.

A Google Analytics úgynevezett sütiket, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A sütik tárolását a felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

A személyazonosító okmányok beolvasásával és az adattovábbítással kapcsolatban:

A VIZA RENDSZERT ÜZEMELTETŐ MTÜ, VAGYIS A TURISZTIKAI TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ,
A RENDSZERBE ÉRKEZŐ ADATOK TEKINTETÉBEN A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓ ADATFELDOLGOZÓJA.

Ebben a minőségében:

 1. a vendégadatokat kizárólag a szálláshely-szolgáltató utasításai alapján kezeli, azokkal kapcsolatban kizárólag a Turizmus tv. és a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet 14.§-a szerinti műveleteket végezheti;
 2. biztosítja azt, hogy a turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörével kapcsolatos feladatot ellátó foglalkoztatottjai a vendégadatok vonatkozásában titoktartási kötelezettséget vállaljanak;
 3. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot titkosítással garantálja, és ezáltal biztosítja, hogy alkalmazottai a vendégadatokhoz nem férhetnek hozzá;
 4. a szálláshely-szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe;
 5. az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a szálláshely-szolgáltatót abban, hogy az teljesíteni tudja az érintettet megillető jogok gyakorlásával összefüggésben fennálló kötelezettségeit;
 6. segíti a szálláshely-szolgáltatót – az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat is figyelembe véve – az adatkezelés biztonságára, valamint az esetleges incidensek kezelésére vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;
 7. az adatfeldolgozói jogviszony megszűnését követően a vendégadatokkal és azok másolataival kapcsolatban a szálláshely-szolgáltató rendelkezése szerint jár el, kivéve, ha törvény vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa számára a vendégadatok további tárolását írja elő;
 8. a szálláshely-szolgáltató rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az adatfeldolgozói jogviszonyban meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti a szálláshely-szolgáltató által vagy az általa megbízott személy által végzett ellenőrzéseket, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is;
 9. haladéktalanul tájékoztatja a szálláshely-szolgáltatót arról, ha úgy véli, hogy annak valamely utasítása sérti a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseket.

Panasztétel:

 

Amennyiben a felhasználó él annak a gyanújával, hogy személyes adatait adatkezelő nem megfelelően kezelte, az adatkezelővel való írásos kapcsolatfelvétel pedig nem járt sikerrel, az alábbi hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

Tekintettel az alábbi jogszabályokra:

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

–         az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)

–         a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

–         az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

–         az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

–         a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

–         a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

–         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

Schubert Andrásné Dombai Dóra

egyéni vállalkozó

2019. május 27.